Page 19 - Leaf Demon OP Manual MultiLanguage
P. 19

Nederlands HET OPZETTEN VAN DE POOL BLASTER LEAF DEMON

Installatie batterij             Adapter voor stang

1. Snijd voorzichtig de twee plastic     Zorg dat de 2 oranje pen-
bandjes door die de reeks 8 AA bat-     nen op hun plaats zitten om
terijen samenhouden en die beves-      de adapter op zijn plaats
tigd zijn aan de onderkant van het      vast te maken zoals ge-
apparaat.                  toond.

2. Verwijder de 2 duimschroeven die                       Zak voor vuil
de afdekking van het batterijvak op
zijn plaats houden en verwijder voor-                          1. Plaats de mond van de
zichtig de batterijhouder die beves-                          zak over de oranje ring op
tigd is aan de draadaansluiter.                             de Leaf Demon.

   Waarschuwing:                                  2. Zorg dat de zak goed op
Oude en nieuwe batterijen niet mengen.                         zijn plaats zit door de plastic
Niet mengen Alkaline, Carbon-Zink, of                         schuifsluiting met veerbe-
Ni-Cad batterijen.                                   lasting samen te drukken.
                                            Trek aan het touwtje tot de
3. Installeer de batterijen in de houd-                        zak strak rond de oranje
er zoals wordt getoond. Let erop dat                          ring past.
de batterijhouder en de draadaanslu-
iter verbonden zijn. Draai de batter-    Aantekening:
ijhouder en de draadaansluiter naar
de rechterkant van het batterijcom-     Het is mogelijk dat tijdens het reinigen blaren rond de
partiment, zoals getoond wordt in      schroef blijven zitten, waardoor minder effectief gereinigd
afbeelding 1.                wordt. Als dit zich voordoet, schudt u de Leaf Vac heen en
                       weer om de vastzittende blaren lost te maken en door te
4. Steek de batterijen in het batteri-    gaan met reinigen.
jvak, zoals getoond in afb. 2 en afb.
3.                      De zwembadstang bevestigen

5. De batterijhouder moet diep in      Schuif uw zwembadstang op de adapter tot de plastic clip in
het compartiment zitten zodat de       zijn plaats klikt op de stang.
rubberen pakking een waterdichte af-
dichting creƫert. Nalaten dit te doen
zal waterschade tot gevolg hebben
tijdens gebruik van het apparaat.

6. Plaats de rubberen pakking op het
batterijvak, zoals getoond in afb. 5.

7. Vervang de batterij kamer deksel
en draai de duimschroeven.

Opgelet:
DRAAI DE DUIMSCHROEVEN
NIET TE VAST AAN.

                     18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24