Page 20 - Leaf Demon OP Manual MultiLanguage
P. 20

MET BEHULP VAN DE POOL BLASTER LEAF DEMON

Gebruiken om de bodem te reinigen             Onderhoud

Druk op de AAN/UIT-knop op de batterijdoos om de Leaf   Reinig ALTIJD de zak met vuil na elk gebruik en verwijder
Demon beginnen te gebruiken. Met behulp van de zwembad-  voorzichtig vuil dat mogelijk vast is komen te zitten in schroe-
stang tilt u de Leaf Demon in het zwembad en brengt u hem fomgeving van de reiniger.
naar de bodem van het zwembad in de “Wielen naar bened-
en”-stand.                         Neem de batterijen uit de batterijdoos voordat u het apparaat
                              voor lange tijd opslaat (d.w.z. aan het eind van het zwembad-
Gebruiken om het wateroppervlak te reinigen        seizoen).

Duw de stangadapter neer-                  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
waarts tot hij op zijn plaats klikt.
Zet de cleaner op “AAN.”                  1. Extreme zorg dient te worden genomen om
                              te voorkomen dat vingers, tenen, haar of enig
De Leaf Demon mag nu                    andere lichaamsdeel in contact komt met de
gebruikt worden in de “Wielen               waaier terwijl het apparaat in werking is.
opwaarts”-stand om blaren en
andere drijvend vuil van het                2. Het is niet aanbevolen dat dit apparaat bedi-
wateroppervlak te verwijderen.               end wordt door kinderen en/of personen met
                              een verminderde fysieke of mentale capaciteit,
Vrije hoogte bijstellen                  tenzij onder nauwkeurige supervisie van een
                              bevoegde volwassene.
De Leaf Demon is verpakt met
de vrije hoogte in de “LAAG”-               3. Controleer altijd de dop van de batterijdoos
stand.                           om zeker te zijn dat deze goed afgesloten is
                              vóór elk gebruik. Als er water in de batterijdoos
Indien nodig kan de hoogte                 komt, kan dit het apparaat beschadigen maar
van de Leaf Demon tot 0,6                 het vormt geen gevaar voor de gezondheid.
cm opgetild worden door het
volgende te doen:                                                            Filterzak
                                                                    LVAC022AP
1. Gebruik een kleine schroev-
endraaier of een punttang om
de “E”-clip van de top van de
schacht van de wieldraaipen te
verwijderen.

2. Verwijder de schacht van de               Mastverloopstuk Montage        Filter Ring
wieldraaipen. Verlies de “E”-               LD061                 LVAC056
clip en de afstandhouder niet.                              Leaf Demon Lichaam
(Zie foto)                                        LD915

3. Plaats de afstandhouder op
de schacht van de draaipen en
breng de schacht terug in de
behuizing van de onderkant.

4. Breng de “E”-clip opnieuw
aan boven op de schacht..

Herhaal deze procedures op
de 2 overblijvende wieldraa-
ipennen.

                                Batterij Chamber Assembly Wielmontage
                                LD015           LD050

                              19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24