Page 16 - 2017-MAX-Li-HD-OP-Manual-Multilanguage
P. 16

VEILIGHEID WAARSCHUWINGEN
   Lees alle waarschuwingen met aandacht en begrijp deze voordat u begint. Als u dit niet doet kan dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
   Sta nooit toe dat kinderen dit product te gebruiken. Dit is geen speelgoed.
   Houd de stofzuiger en het is accessoires buiten het bereik van kinderen.
   Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.
   Deze cleaner is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring
   of kennis, tenzij deze supervisie of instructie hebben ontvangen over het gebruik van dit instrument van een persoon die verantwoordelijjk is voor hun veiligheid.
   Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat ze niet spelen met dit product.
   De waarschuwingen, let op en instructie die in deze handleiding voor gebruik worden genoemd kunnen niet alle mogelijke condities of situaties omvatten die zouden
   kunnen optreden. U dient te begrijpen dat de gebruiker altijd zeer voorzichtig en met gezond verstand te werk moet gaan bij gebruik van de cleaner.
   De charger niet in of uit de stroomvoorziening halen of het apparaat aanraken met natte handen.

   De cleaner niet gebruiken met natte handen of zonder schoenen.
   Deze cleaner niet gebruiken bij aanwezigheid van brandbare of ontvlambare vloeistoffen.
   Geen onderhoud aan de cleaner doen wanneer de unit aangesloten is of loopt op de charger.
   Gebruik alleen de charger die bij de cleaner werd geleverd.
   De charger nooit in enige vloeistof plaatsen. De charger nooit blootstellen aan regen, water of damp, of extreem hoge of lage temperaturen.
   Verwijder de charger van het stopcontact wanneer de cleaner niet wordt gebruikt of wanneer er routine-onderhoud wordt uitgevoerd.
   Deze cleaner bevat oplaadbare batterijen. De batterij niet verbranden omdat het bij hoge temperatuur zal exploderen. Altijd de batterijen afvoeren in
   overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
   Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als batterijvloeistof op de huid komt, dit meteen met water afwassen. Als dit in uw ogen komst, uw
   ogen onmiddellijk met een milde oplossing van bicarbonaat in water spoelen, en medische hulp inroepen.
   Houd haar, los zittende kledij en alle lichaamsdelen weg van openingen en bewegende delen van deze cleaner.
   GEBRUIKINFORMATIE
   Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.
   Gebruik dit product alleen voor het bestemde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen Water Tech accessoires en filters.
   Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.
   Laat de cleaner nooit in opladingstand tijdens opslag voor lange duur (de maximale oplaadtijd mag niet langer zijn dan 24 uur).
   Laat de cleaner nooit in water staan wanneer het “OFF” (uit) is, of wanneer het geen stroom meer heeft.
   Gebruik uw cleaner niet voor zwembad openingen; de cleaner is ontworpen voor routine-onderhoud van uw zwembad of spa.
   De cleaner is ontworpen voor gebruik onder water alleen in zwembaden of spas. Het is geen stofzuiger voor algemeen gebruik.
   De cleaner meteen in water dompelen na aanzetten (“ON”) om schade te voorkomen aan de pakkingen op de motoras. Als u dit niet doet zal de waterpakking een
   korter leven hebben en/of zal de garantie ongeldig worden.
   Bewaar de cleaner op een schone droge plaats. Niet bewaren in direct zonlicht of blootgesteld aan extreme temperaturen.
   Vermijd opzuiging van scherpe voorwerpen omdat deze het filter kunnen beschadigen.
   Houd alle openingen op de cleaner vrij van debris dat de waterstroom kan verminderen.
   Plaats de cleaner of charger niet op of bij hete oppervlakken.
   Draag de charger nooit bij het snoer, en haal nooit de snoer uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
   Voor beste resultaten de charger gebruiken bij een temperatuur tussen 10˚C en 37,7 ˚ C.
   De charger niet buiten gebruiken of bewaren. Laad uw cleaner op op een schone en droge plaats en slechts met de verstrekte charger. Gebruik geen charger die bij
   een apparaat hoort.
                         15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20